ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ & ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Προοίμιο

Το Ιατρείο μας, «ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ & ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (αναφερόμενο και ως το «Ιατρείο»), αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και μεριμνά όπως όλες οι δράσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς πιστεύουμε ότι επιδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευσή μας σε δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από ή για λογαριασμό του Ιατρείου μας και ισχύει για κάθε δραστηριότητα που διεξάγουμε, σε κάθε τομέα, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στο Ιατρείο και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτού.

 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

 «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται το Ιατρείο και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από το Ιατρείο ή τους συνεργάτες του, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που το Ιατρείο καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται το Ιατρείο με την επωνυμία «ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ & ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται το Ιατρείο να λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία δεσμευόμαστε συμβατικά.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το Ιατρείο μας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συνήθους λειτουργίας του, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ασθενών του όσο και των χρηστών της ιστοσελίδας του.

 

Α. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Ανάλογα με τη μορφή επεξεργασίας, το Ιατρείο δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα των ακόλουθων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων:

 

1.       Δεδομένα ασθενών: συλλέγουμε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία οι ίδιοι μας χορηγείτε.

2.       Δεδομένα χρηστών της ιστοσελίδας: Συλλέγονται αυτόματα όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προς τους χρήστες της ιστοσελίδας, ενώ μπορεί να συλλεγούν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία μας έχουν παράσχει οι χρήστες αυτοβούλως για συγκεκριμένους σκοπούς.

 

Β. Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Ø  Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας χρηστών ιστοσελίδας (όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι προαιρετικό). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Ø  Δεδομένα περιήγησης και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική cookies του Ιατρείου μας).

 

Τεστ Μνήμης και Κατάθλιψης

 

Γενικά

Το Ιατρείο μας πραγματοποιεί μια διακλινική μελέτη παρέμβασης για την πρώιμη εντόπιση των γνωστικών ελλειμμάτων στην κοινότητα, υπό την αιγίδα της Ψυχιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής του Γ. Ν. Παπαγεωργίου με τίτλο: «Μνήμη και Κατάθλιψη- Μια Μελέτη Παρέμβασης, the MANDi Study». Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι διπλός: α)  θα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν επικουρικά τη μνήμη τους σε σχέση με τα παλαιότερα αποτελέσματα των τυπικών δοκιμασιών μνήμης του ιατρείου, β) θα διερευνηθεί η συγχορήγηση των δοκιμασιών μνήμης με εργαλεία αξιολόγησης διάθεσης και πως μπορεί αυτή η διαδικασία να βελτιώσει τη διαγνωστική αξιολόγηση των μνημονικών και συναισθηματικών ελλειμμάτων.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω αυτής της μελέτης

Στο πλαίσιο της διενέργειας αυτού του τεστ το Ιατρείο θα συλλέξει απλά προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

 

Α. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Ανάλογα με τη μορφή επεξεργασίας, το Ιατρείο δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα της ακόλουθης κατηγορίας υποκειμένων των δεδομένων:

1.Δεδομένα ασθενών: συλλέγουμε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία οι ίδιοι μας χορηγείτε.

 

Β. Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Ø  Στοιχεία ταυτότητας: Αρχικό γράμμα πατρώνυμου και μητρώνυμου, ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, πόλη κατοικίας

Ø  Δεδομένα υγείας: Καταγραφή ψυχολογικών και παθολογικών νόσων.

 

 

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι ιδίως:

·         η συγκατάθεσή σας (σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού). Η συγκατάθεση που παρέχετε για τη διεξαγωγή του τεστ μνήμης είναι ελεύθερη καθώς η μη συμμετοχή σας δεν επηρεάζει αρνητικά την υπόλοιπη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς το μέρος σας.

·         η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

·         η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

·         η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής και ιατρικής διάγνωσης,

·         η αναγκαιότητα  επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,

·         η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,

·         η αναγκαιότητα για επιστημονική έρευνα.

 

 

Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί  επεξεργασίας του Ιατρείου μας στηρίζονται πάντοτε σε νόμιμη βάση επεξεργασίας και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των υποκειμένων των δεδομένων.

Συγκεκριμένα ορισμένοι σκοποί επεξεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

 

·         Η παροχή υπηρεσιών υγείας, η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής και διάγνωσης

·         Για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας,

·         Για την μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

·         Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.

·         Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·         Σε συνεργάτες μας , οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας, σύμφωνα με συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι οι συνεργάτες μας έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας και ότι μπορείτε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.

·         Σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.


Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ, μόνο εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (το Ιατρείο ελέγχει εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση ή εάν τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών).

 

Χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Όσον αφορά συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένων των ασθενών του Ιατρείου, τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών υγείας, αυτά τηρούνται για 20 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς στο Ιατρείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα σας. Συγκεκριμένα, διατηρείτε πάντοτε τα ακόλουθα δικαιώματα:                                                                                                                                     

         I.            Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

       II.            Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

     III.            Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

    IV.            Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

      V.            Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

    VI.            Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

   VII.            Το Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

 

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας ή  άλλου νόμου ή ειδικότερης νομοθετικής υπερισχύουσας διάταξης.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των πληροφοριών που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώσουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.  

 

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

 

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email: dpo-service2@privacyadvocate.gr

 

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, το Ιατρείο οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το Ιατρείο  θα σας παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo-service2@privacyadvocate.gr και στο τηλέφωνο 2106819236.

 

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Ιατρείο μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ), ως εξής:

 Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Ωστόσο, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε το ζήτημά σας εσωτερικά, πριν επικοινωνήσετε με την ΑΠΔΠΧ.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να αναθεωρείται περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας Πολιτικής, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα του Ιατρείου μας.

 

Σχετικά με την πολιτική χρήσης

Αυτή η Πολιτικής χρήσης και cookies (Μπισκότα δεδομένων) εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να διαβάσετε αυτήν την πολιτική για να κατανοήσετε τι είναι τα cookies, πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε δηλαδή, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και πώς να ελέγχουν τις προτιμήσεις cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας από τη Διακήρυξη Cookie στον ιστότοπό μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική απορρήτου μας.
Η συναίνεσή σας ισχύει για τους ακόλουθους τομείς: memoryclinic.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών τεμαχίων πληροφοριών. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος έχει φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookie μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να κάνει τον ιστότοπο πιο ασφαλή, να παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοεί πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύει τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

Πώς χρησιμοποιούμε cookies;

Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου προσώπου και τρίτων cookies για πολλούς σκοπούς. Τα cookies πρώτου μέρους είναι απαραίτητα απαραίτητα για να λειτουργήσει ο δικτυακός τόπος με τον σωστό τρόπο και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookie τρίτων που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εκτελείται ο ιστότοπος, για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχοντας σχετικές διαφημίσεις και παρέχοντας συνολικά καλύτερη και βελτιωμένη την εμπειρία των χρηστών και να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

Ποιους τύπους cookie χρησιμοποιούμε;

Βασικά:

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Επιτρέπουν τη διατήρηση των συνόδων των χρηστών και την αποφυγή οποιωνδήποτε απειλών για την ασφάλεια. Δεν συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να τα ελέγξετε με ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία:

Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, τις σελίδες του ιστοτόπου που έχουν επισκεφθεί, την πηγή της επίσκεψης κλπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε πόσο καλά εκτελείται ο ιστότοπος και όπου χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ:

Ο ιστότοπός μας εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας παρουσιάζουμε ώστε να έχουν νόημα σε εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους διαφημίσεων τρίτου μέρους για να προβάλλουν διαφημίσεις και σε άλλους ιστότοπους του προγράμματος περιήγησης.

Βασικής λειτουργίας Ιστότοπου:

Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου όπως τα βίντεο ή την κοινή χρήση περιεχομένου στον ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Προτιμήσεις: Αυτά τα cookie μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις περιήγησης όπως τις προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη εμπειρία στις μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

 

Cookies που ορίσαμε που σχετίζονται με το λογαριασμό

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και της γενικής διοίκησης. Αυτά τα cookie θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν στη συνέχεια για να θυμούνται τις προτιμήσεις ιστότοπου όταν αποσυνδέονται. Σύνδεση σχετικά cookies Χρησιμοποιούμε cookies όταν είστε συνδεδεμένοι ώστε να μπορούμε να θυμηθούμε αυτό το γεγονός. Αυτό σας εμποδίζει να συνδεθείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα. Αυτά τα cookie συνήθως καταργούνται ή εκκαθαρίζονται όταν αποσυνδεθείτε για να διασφαλίσετε ότι έχετε πρόσβαση μόνο σε περιορισμένες λειτουργίες και περιοχές όταν συνδεθείτε. Τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με cookies Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει υπηρεσίες συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και εάν θα εμφανίζετε ορισμένες ειδοποιήσεις που μπορεί να ισχύουν μόνο για συνδρομητές / χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί. Παραγγελίες επεξεργασίας σχετικών cookies Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο ή τις διευκολύνσεις πληρωμής και ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η παραγγελία σας γίνεται μνήμη μεταξύ των σελίδων ώστε να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε σωστά.

Έρευνες σχετικές με cookies

Από καιρό σε καιρό προσφέρουμε έρευνες χρηστών και ερωτηματολόγια για να σας παρέχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, χρήσιμα εργαλεία ή να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη βάση χρηστών μας. Αυτές οι έρευνες ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται ποιοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε μια έρευνα ή να σας παράσχουν ακριβή αποτελέσματα αφού αλλάξετε σελίδες. Μορφές που σχετίζονται με cookies Όταν υποβάλλετε δεδομένα σε μια φόρμα όπως αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επαφών ή τις φόρμες σχολίων, τα cookie ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να θυμούνται τα στοιχεία του χρήστη για μελλοντική αλληλογραφία. Μπισκότα προτιμήσεων ιστότοπου. Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχουμε τις λειτουργίες για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν το χρησιμοποιείτε. Για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας, πρέπει να ορίσετε cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να καλούνται κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.

Cookies τρίτων

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Η παρακάτω ενότητα διευκρινίζει ποια cookie τρίτου μέρους μπορεί να συναντήσετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις αναλυτικών στοιχείων στον ιστό, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookie μπορούν να ανιχνεύσουν πράγματα όπως το πόσο χρόνο ξοδεύετε στον ιστότοπο και τις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ενδιαφέρον περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics. Τα αναλυτικά στοιχεία των τρίτων χρηστών χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της χρήσης αυτού του ιστότοπου, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Αυτά τα cookie μπορούν να παρακολουθούν πράγματα όπως το πόσο χρόνο ξοδεύετε στον ιστότοπο ή τις σελίδες που επισκέπτεστε και μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπο για εσάς. Από καιρού εις καιρόν δοκιμάζουμε νέα χαρακτηριστικά και κάνουμε λεπτές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παραδίδεται ο ιστότοπος. Όταν δοκιμάζουμε νέες λειτουργίες, αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνετε μια συνεπή εμπειρία ενώ βρίσκεστε στον ιστότοπο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κατανοούμε ποιες βελτιστοποιήσεις εκτιμούν οι χρήστες μας περισσότερο. Καθώς πωλούμε προϊόντα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και, ως εκ τούτου, είναι το είδος των δεδομένων που αυτά τα cookie θα παρακολουθήσουν. Αυτό είναι σημαντικό για εσάς, καθώς σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια επιχειρηματικές προβλέψεις που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε το διαφημιστικό και το κόστος των προϊόντων μας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή τιμή. Η υπηρεσία Google AdSense που χρησιμοποιούμε για την προβολή διαφημίσεων χρησιμοποιεί ένα cookie DoubleClick για να προβάλλει πιο συναφείς διαφημίσεις σε ολόκληρο τον ιστό και να περιορίζει τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdSense, ανατρέξτε στις επίσημες συχνές ερωτήσεις απορρήτου του Google AdSense. Χρησιμοποιούμε διαφημίσεις για να αντισταθμίζουμε το κόστος λειτουργίας αυτού του ιστότοπου και να παρέχουμε χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα cookie διαφήμισης συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι σας παρέχουμε τις πιο συναφείς διαφημίσεις όπου είναι δυνατόν αν παρακολουθείτε ανώνυμα τα ενδιαφέροντά σας και παρουσιάζετε παρόμοια πράγματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Πολλοί συνεργάτες διαφημίζουν εκ μέρους μας και τα cookie παρακολούθησης θυγατρικών μας επιτρέπουν απλώς να δούμε αν οι πελάτες μας έχουν έρθει στον ιστότοπο μέσω ενός από τους ιστότοπους συνεργατών μας, ώστε να μπορέσουμε να τους πιστώσουμε κατάλληλα και, όπου χρειάζεται, να επιτρέψουμε στους συνεργάτες μας να παρέχουν οποιοδήποτε μπόνους που μπορούν να σας παράσχουμε μια αγορά. Χρησιμοποιούμε επίσης κουμπιά κοινωνικών μέσων και / ή plugins σε αυτόν τον ιστότοπο που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό σας δίκτυο με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργούν αυτές οι ακόλουθες ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων συμπεριλαμβανομένων: {Λίστα των κοινωνικών δικτύων των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπό σας: 12}, θα ορίσουν cookies μέσω του ιστότοπού μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή να συνεισφέρουν στα δεδομένα που κατέχουν για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στο αντίστοιχο απόρρητο πολιτικές.

 

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις cookie;

Αν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσα από την περίοδο περιήγησης σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα “Πολιτική απορρήτου & cookie” στην οθόνη σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά την ειδοποίηση συγκατάθεσης επιτρέποντάς σας να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε / διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε το wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Λίστα με Cookies

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Cookie Τομέας Είδος⇅ Περιγραφή Διάρκεια
_ga .memoryclinic.gr Ανάλυση Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επισκεπτών, των περιόδων σύνδεσης, των δεδομένων καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για την αναφορά ανάλυσης του ιστότοπου. Τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρούν έναν τυχαία αριθμό που δημιουργείται για να αναγνωρίσει μοναδικούς επισκέπτες. 2 έτη
_gid .memoryclinic.gr Ανάλυση Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς για την κατάσταση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την προέλευση από την οποία προέρχονται και τις σελίδες σε ανώνυμη μορφή. 1 ημέρα
_gat_gtag_UA_112177812_2 .memoryclinic.gr Ανάλυση Αυτό το cookie ορίζεται από την Google και χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. 1 λεπτό
pll_language memoryclinic.gr Λειτουργικο Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη Polylang για ιστότοπους που υποστηρίζονται από WordPress. Το cookie αποθηκεύει τον κωδικό γλώσσας της τελευταίας σελίδας. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-necessary memoryclinic.gr Αναγκαίο Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απαραίτητο”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-non-necessary memoryclinic.gr Αναγκαίο Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Μη απαραίτητα”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-performance memoryclinic.gr Αναγκαίο Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απόδοση”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-analytics memoryclinic.gr Αναγκαίο Αυτά τα cookie ορίζονται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent WordPress. Το cookie χρησιμοποιείται για να θυμάται τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Ανάλυση”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-advertisement memoryclinic.gr Αναγκαίο Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Διαφήμιση”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-functional memoryclinic.gr Άλλα Το cookie ορίζεται από τη συναίνεση cookie GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Λειτουργικό”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-others memoryclinic.gr Άλλα Άνευ περιγραφής 1 έτος
Μοιραστείτε την σελίδα - Share our Website: